Kooperativ

Vad krävs av mig som förälder?

Som föräldrakooperativ är medlemmarnas engagemang en viktig del av verksamheten och en viss arbetsinsats krävs ofta av föräldrarna. Hur mycket, och vad, som krävs skiljer sig dock kraftigt åt mellan olika kooperativ. På Spaden har vi valt att gå ifrån kraven på jour och städning då det ofta är svårt att kombinera med föräldrarnas arbete och istället satt ihop arbetsgrupper som stöttar verksamheten med dess olika behov. Varje familj ska vara engagerad i minst en arbetsgrupp och aktivt delta i dess uppgifter.

 

Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna baseras på de behov Spadens styrelse och verksamhet identifierar.  Grupperna ansvarar själva för att organisera arbetet på bästa sätt och rapporterar till styrelsen via en ansvarig.  Medlemskap i en arbetsgrupp sträcker sig över två terminer och familjer som inte gör ett aktivt val kommer att tilldelas en arbetsgrupp av styrelsen. Ett aktivt deltagande i arbetsgruppen förutsätts.

Två av arbetsgrupperna, fixargruppen och jourgruppen, kommer vara s.k. öppna grupper, d.v.s. man kan som medlem välja den grupp som passar bäst om man inte har ett engagemang i en annan grupp. De övriga arbetsgrupperna dimensioneras efter behov.

 

Till hösten kommer följande arbetsgrupper finnas:

  • Fixargruppen – fixargruppen ansvarar främst för lokal och gården och tar över den funktion som lokalansvarige haft i styrelsen. Det kan röra sig om renoveringsarbeten, montering av möbler, kontakt med hantverkare m.m. Förutom detta kan styrelsen tilldela gruppen andra uppgifter av varierande art; som medlem i gruppen har man en allt-i-allo-roll.
  • Jourgruppen – för de familjer där jour fungerar bra kan välja att vara med i jourgruppen. Regeln om maximalt fem jourtillfällen per år och familj gäller fortfarande.
  • IT och marknadsföring – gruppen ansvarar för allt som har med IT att göra som hemsida och datorstöd i verksamheten samt marknadsföring av verksamheten.
  • Trivselgruppen – ansvarar för att ordna middagar för personal, sammankomster med familjerna och andra event.